Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nguyễn Thị Tiến

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Tiến

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Tú

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Tiến

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Thu

Ngày sinh: 19/10/1979

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Tiến

Đánh giá
Hồ Thị Phương Thắm

Ngày sinh: 12/06/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Tiến

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Thu

Ngày sinh: 19/10/1979

Chức vụ: Đội trưởng

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Tiến

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: