Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Hồ Thị Phương Thắm

Ngày sinh: 12/06/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Tiến

CÂU HỎI