Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thu

Ngày sinh: 19/10/1979

Chức vụ: Đội trưởng

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Tiến

CÂU HỎI