Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hà Thị Luận

Ngày sinh: 22/12/1978

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa An

Đánh giá
Nguyễn Mai Lan Hương

Ngày sinh: 09/4/1999

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa An

Đánh giá
Đỗ Việt Hải

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa An

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: