Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Nguyễn Mai Lan Hương

Ngày sinh: 09/4/1999

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa An

CÂU HỎI