Thời gian hưởng lương

Nguyên Công Bằng — lúc 14:29:39 ngày 05/03/2024

Kính thưa quý cơ quan.
Tôi trúng tuyển viên chức và phải tập sự 12 tháng, nhưng trước đó tôi đã được hợp đồng và đóng BHXH bắt buộc đúng vị trí việc được 4 tháng, vậy khi làm hồ sơ xét hết tập sự thì thời gian bắt đầu hưởng lương chính thức của tôi có được tính 4 tháng tôi được đóng BHXH bắt buộc không?
Tôi xin cảm ơn

Trả lời

Theo khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định này mà trước đó đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) thì thời gian đó được tính làm căn cứ để xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.
Việc xác định thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật và xếp lương thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý viên chức. Vì vậy đề nghị ông Nguyên Công Bằng liên hệ với cơ quan quản lý viên chức (cơ quan tuyển dụng viên chức) để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Nguyễn Thị Thảo — lúc 15:17:35 ngày 07/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi