Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hồ Thị Hoài Thắng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Yông

Đánh giá
Nguyễn Thị Thúy Sinh

Ngày sinh: 24/08/1983

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Yông

Đánh giá
Nguyễn Chí Trung

Ngày sinh: 29/02/1972

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Yông

Đánh giá
Y Brik Niê

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Yông

Đánh giá
Nguyễn Thị Thúy Sinh

Ngày sinh: 24/08/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Yông

Đánh giá
Phan Thị Thanh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Yông

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: