Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Lê Công Lợi

Ngày sinh: 12/04/1982

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Cư kuin

CÂU HỎI