Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Phạm Thị Ánh Tuyết

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện Cư Kuin

CÂU HỎI