CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 220 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.009996.000.00.00.H15 Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh Hoạt động xây dựng
77 H-KHDT07 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện Tài chính - Kế hoạch
78 2.000620.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
79 1.004622.000.00.00.H15 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Gia đình
80 2.000364.000.00.00.H15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua khen thưởng.
81 2.001008.000.00.00.H15 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực
82 1.001766.000.00.00.H15 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp - Hộ tịch
83 1.001612.000.00.00.H15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch
84 2.000615.000.00.00.H15 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
85 1.005441.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
86 2.000356.000.00.00.H15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua khen thưởng.
87 1.009999.000.00.00.H15 Cấp lại giấy phép xây dựn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh Hoạt động xây dựng
88 2.001044.000.00.00.H15 Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
89 2.000497.000.00.00.H15 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp - Hộ tịch
90 1.009999.000.00.00.H15 Cấp lại giấy phép xây dựn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh Hoạt động xây dựng