CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 306 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
256 1.009972.000.00.00.H15 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Hoạt động xây dựng
257 1.009973.000.00.00.H15 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) Hoạt động xây dựng
258 1.009998.000.00.00.H15 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh Hoạt động xây dựng
259 1.004895.000.00.00.H15 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
260 1.004901.000.00.00.H15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
261 1.004972.000.00.00.H15 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Tài chính - Kế hoạch
262 1.004982.000.00.00.H15 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
263 1.005010.000.00.00.H15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
264 1.005046.000.00.00.H15 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
265 1.005121.000.00.00.H15 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Tài chính - Kế hoạch
266 1.005277.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
267 1.005378.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
268 1.006805.000.00.00.H15 Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tài chính - Kế hoạch
269 2.001958.000.00.00.H15 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch
270 2.001973.000.00.00.H15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Tài chính - Kế hoạch