CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 304 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
121 1.004492.000.00.00.H15 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
122 1.004494.000.00.00.H15 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
123 1.004496.000.00.00.H15 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
124 1.004515.000.00.00.H15 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
125 1.004552.000.00.00.H15 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
126 1.004555.000.00.00.H15 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
127 1.004563.000.00.00.H15 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
128 1.004831.000.00.00.H15 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
129 1.005084.000.00.00.H15 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
130 1.005097.000.00.00.H15 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
131 1.005099.000.00.00.H15 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
132 1.005106.000.00.00.H15 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
133 1.005108.000.00.00.H15 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
134 1.006390.000.00.00.H15 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
135 1.006444.000.00.00.H15 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo