CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1706 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.009321.000.00.00.H15 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức, biên chế
17 2.001688.000.00.00.H15 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về hội
18 2.001567.000.00.00.H15 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
19 1.012396.000.00.00.H15 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
20 2.001683.000.00.00.H15 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
21 1.010196.000.00.00.H15 Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
22 1.009320.000.00.00.H15 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức, biên chế
23 1.003960.000.00.00.H15 Phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về hội
24 2.001590.000.00.00.H15 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
25 1.012395.000.00.00.H15 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
26 1.003999.000.00.00.H15 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
27 1.010195.000.00.00.H15 Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
28 2.000465.000.00.00.H15 Thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
29 1.009319.000.00.00.H15 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức, biên chế
30 1.003822.000.00.00.H15 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ