CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 171 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005125.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
2 TĐDA-01 Rà soát, tổng hợp kết quả thẩm định trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thẩm định dự án
3 ĐT-01 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm định dự án
4 TNVTPCP-01 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Tiếp nhận viên trợ phi chính phủ nước ngoài
5 2.002013.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
6 TĐDA-02 Rà soát, tổng hợp kết quả thẩm định trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thẩm định dự án
7 ĐT-02 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Thẩm định dự án
8 1.004877.000.00.00.H15 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư trong nước
9 1.005003.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
10 TĐDA-03 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách Thẩm định dự án
11 ĐT-03 Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu Thẩm định dự án
12 2.002006.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13 2.001910.000.00.00.H15 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư trong nước
14 1.005122.000.00.00.H15 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Hợp tác xã
15 TĐDA-04 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách Thẩm định dự án