CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1621 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003866.000.00.00.H15 Thủ tục tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ
2 2.000418.000.00.00.H15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Thi đua khen thưởng
3 1.003879.000.00.00.H15 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
4 1.003918.000.00.00.H15 Thủ tục hội tự giải thể (cấp tỉnh) Quản lý nhà nước về hội
5 1.003920.000.00.00.H15 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Tổ chức phi chính phủ
6 1.000681.000.00.00.H15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua khen thưởng
7 1.003858.000.00.00.H15 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Quản lý nhà nước về hội
8 1.003950.000.00.00.H15 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ
9 2.000422.000.00.00.H15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng