Đến tháng 7
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết

74.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/07/2024)