Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Krông Năng 0 0 0 19282 19356 331 35 20.1 % 78.2 % 1.7 %
UBND huyện Krông Ana 0 0 0 17612 17585 4 110 24.2 % 75.8 % 0 %
UBND huyện Cư Mgar 17 0 0 15107 15115 545 24 44.5 % 51.9 % 3.6 %
UBND huyện Krông Pắc 0 0 0 8990 9645 1463 23 47.4 % 37.5 % 15.1 %
Sở Giao thông Vận tải 66 13 4 8428 6963 12 52 94.3 % 5.5 % 0.2 %
UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột 136 26 15 8004 4661 934 80 69.7 % 10.2 % 20.1 %
UBND huyện Ea Kar 64 30 1 5793 5816 202 16 48 % 48.5 % 3.5 %
Sở Tư pháp 22 72 51 4919 3349 414 0 83.7 % 3.9 % 12.4 %
UBND huyện Buôn Đôn 0 0 0 4148 4110 66 17 40.6 % 57.8 % 1.6 %
Sở Công Thương 4 106 20 4065 4031 0 1 99.5 % 0.5 % 0 %
UBND huyện Ea Hleo 0 0 0 3982 3549 451 35 44.9 % 42.3 % 12.8 %
UBND Thị Xã Buôn Hồ 0 2 8 3599 3797 880 31 52 % 24.8 % 23.2 %
UBND huyện Krông Buk 0 0 0 3368 3345 258 10 33.8 % 58.5 % 7.7 %
UBND huyện Cư Kuin 0 0 0 3364 3822 1407 29 52 % 11.2 % 36.8 %
UBND huyện Ea Súp 0 0 0 3301 3117 62 3 18.4 % 79.6 % 2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 48 0 75 2265 2149 660 38 60.5 % 8.8 % 30.7 %
Công ty Điện lực Đắk Lắk 0 14 0 1866 1587 0 72 0 % 100 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn 19 59 25 1303 1374 8 14 98.2 % 1.2 % 0.6 %
Công An tỉnh Đăk Lăk 6 53 0 1224 1132 46 8 86.8 % 9.1 % 4.1 %
UBND huyện Lắk 5 1 0 1095 1036 14 1 34.1 % 64.6 % 1.3 %
Sở Xây dựng 5 32 8 851 832 0 10 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Y tế 60 65 0 793 553 46 23 88.6 % 3.1 % 8.3 %
UBND huyện Krông Bông 0 0 0 756 703 90 10 78.7 % 8.5 % 12.8 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 66 6 3 535 342 21 0 70.8 % 23.1 % 6.1 %
UBND huyện M Đrăk 17 0 0 398 399 197 4 46.9 % 3.8 % 49.3 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 17 71 8 362 297 9 1 92.9 % 4 % 3.1 %
Sở Tài chính 8 0 1 202 187 1 0 74.9 % 24.6 % 0.5 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 40 47 36 189 176 0 3 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 19 48 24 162 116 0 11 91.4 % 8.6 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 16 16 18 83 78 0 0 98.7 % 1.3 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk 76 0 0 71 70 0 1 84.3 % 15.7 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 41 14 3 31 32 0 1 93.8 % 6.3 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 4 7 26 23 25 0 0 96 % 4 % 0 %
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 51 0 0 16 13 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại vụ 4 1 1 3 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 6 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Trung tâm phục vụ hành chính công 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19282
Giải quyết: 19356
Trễ hạn: 331
Trước hạn: 20.1%
Đúng hạn: 78.2%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 17612
Giải quyết: 17585
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 24.2%
Đúng hạn: 75.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15107
Giải quyết: 15115
Trễ hạn: 545
Trước hạn: 44.5%
Đúng hạn: 51.9%
Trễ hạn: 3.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8990
Giải quyết: 9645
Trễ hạn: 1463
Trước hạn: 47.4%
Đúng hạn: 37.5%
Trễ hạn: 15.1%
Mức độ 2: 66
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 8428
Giải quyết: 6963
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 94.3%
Đúng hạn: 5.5%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 136
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 8004
Giải quyết: 4661
Trễ hạn: 934
Trước hạn: 69.7%
Đúng hạn: 10.2%
Trễ hạn: 20.1%
Mức độ 2: 64
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 5793
Giải quyết: 5816
Trễ hạn: 202
Trước hạn: 48%
Đúng hạn: 48.5%
Trễ hạn: 3.5%
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 72
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 4919
Giải quyết: 3349
Trễ hạn: 414
Trước hạn: 83.7%
Đúng hạn: 3.9%
Trễ hạn: 12.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4148
Giải quyết: 4110
Trễ hạn: 66
Trước hạn: 40.6%
Đúng hạn: 57.8%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 106
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 4065
Giải quyết: 4031
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3982
Giải quyết: 3549
Trễ hạn: 451
Trước hạn: 44.9%
Đúng hạn: 42.3%
Trễ hạn: 12.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 3599
Giải quyết: 3797
Trễ hạn: 880
Trước hạn: 52%
Đúng hạn: 24.8%
Trễ hạn: 23.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3368
Giải quyết: 3345
Trễ hạn: 258
Trước hạn: 33.8%
Đúng hạn: 58.5%
Trễ hạn: 7.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3364
Giải quyết: 3822
Trễ hạn: 1407
Trước hạn: 52%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 36.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3301
Giải quyết: 3117
Trễ hạn: 62
Trước hạn: 18.4%
Đúng hạn: 79.6%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 2265
Giải quyết: 2149
Trễ hạn: 660
Trước hạn: 60.5%
Đúng hạn: 8.8%
Trễ hạn: 30.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1866
Giải quyết: 1587
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 59
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 1303
Giải quyết: 1374
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1224
Giải quyết: 1132
Trễ hạn: 46
Trước hạn: 86.8%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 4.1%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1095
Giải quyết: 1036
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 34.1%
Đúng hạn: 64.6%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 851
Giải quyết: 832
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 60
Mức độ 3: 65
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 793
Giải quyết: 553
Trễ hạn: 46
Trước hạn: 88.6%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 8.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 756
Giải quyết: 703
Trễ hạn: 90
Trước hạn: 78.7%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 12.8%
Mức độ 2: 66
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 535
Giải quyết: 342
Trễ hạn: 21
Trước hạn: 70.8%
Đúng hạn: 23.1%
Trễ hạn: 6.1%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 398
Giải quyết: 399
Trễ hạn: 197
Trước hạn: 46.9%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 49.3%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 362
Giải quyết: 297
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 3.1%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 202
Giải quyết: 187
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 74.9%
Đúng hạn: 24.6%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 47
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 189
Giải quyết: 176
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 162
Giải quyết: 116
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.4%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 83
Giải quyết: 78
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 71
Giải quyết: 70
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.3%
Đúng hạn: 15.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 31
Giải quyết: 32
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 51
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 13
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%