về việc thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh

Phạm khải hoàng — lúc 09:13:51 ngày 24/04/2023

thẩm quyền thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh?

Trả lời

Sở Nội vụ trả lời như sau:
Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, thì tổ chức Hội Cựu chiến binh không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này; do đó với chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác hội, quỹ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ không có căn cứ để trả lời ông Phạm Khải Hoàng về thẩm quyền thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh.
Vì vậy, các nội dung liên quan đến cựu chiến binh, đề nghị ông liên hệ với Hội Cựu chiến binh thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana để được trả lời cụ thể.
- Trường hợp: thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân cơ sở, thì áp dụng các quy định tại Thông tư số 127/TTLT-BQP-CCBVN ngày 24/8/2007 của Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về hướng dẫn vận động, tập hợp cựu quân nhân để thực hiện.
- Trường hợp: thành lập chi hội hoặc phân hội Cựu chiến binh thì thực hiện theo quy định tại Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam.
Với nội dung trên, Sở Nội vụ trả lời để ông biết./.

Trần Hữu Tiến — lúc 09:53:59 ngày 26/04/2023

Quay lại danh sách câu hỏi