Số lượng hồ sơ, Thời hạn giải quyết, Lệ phí; Thành phần hồ sơ thủ tục: Thẩm định Thiết kế, dự toán xây dựng (sau thiết kế cơ sở)/Thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (sau thiết kế cơ sở)?

FAQs — lúc 09:03:31 ngày 25/11/2019

Số lượng hồ sơ, Thời hạn giải quyết, Lệ phí; Thành phần hồ sơ
thủ tục: Thẩm định Thiết kế, dự toán xây dựng (sau thiết kế cơ sở)/Thiết kế,
dự toán xây dựng điều chỉnh (sau thiết kế cơ sở)?

Trả lời

Số lượng hồ sơ, Thời hạn giải quyết, Lệ phí:
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với các công trình còn lại.
- Lệ phí: Tính theo tỷ lệ % trên giá trị của hồ sơ bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trẩm định thiết kế công trình xây dựng.
Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình thẩm định thiết kế.
- Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ.
- Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.
- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.
- Chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp II.
- Tờ trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

Quản trị hệ thống — lúc 09:08:24 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi