Thời gian giải quyết, Lệ phí phải nộp đối với thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)?

FAQs — lúc 09:01:51 ngày 25/11/2019

Thời gian giải quyết, Lệ phí phải nộp đối với thủ tục: Điều chỉnh,
bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt
động và hạng)?

Trả lời

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
- Lệ phí: 500.000 đồng/chứng chỉ.

Quản trị hệ thống — lúc 09:07:40 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi