Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh được quy định như thế nào?

FAQs — lúc 09:00:27 ngày 25/11/2019

Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh được quy định như thế nào?

Trả lời

Việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của việc nam trước ngày 01/01/2016 nhưng sổ hộ tịch và bằng chứng giấy tờ hộ tịch điều bị mất thì được đăng ký lại.
- Người yêu cầu đăng ký lại kết hôn có trách nhiệm nôph đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại
- Việc đăng ký lại kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
(Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch)

Quản trị hệ thống — lúc 09:00:48 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi