Công ty tôi muốn làm sổ chủ nguồn thải thì cần những thủ tục gì?

FAQs — lúc 08:59:24 ngày 25/11/2019

Công ty tôi muốn làm sổ chủ nguồn thải thì cần những thủ tục gì?

Trả lời

Trong quá trình hoạt động nếu khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm trên 600 kg/năm hoặc có phát sinh chất thải nguy hại thuộc danh mục chất hữu cơ khó phân huỷ (POP) thì Công ty phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Hồ sơ đăng ký quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại gồm:
- Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.
Trường hợp Công ty có tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm không quá 600 kg/năm và không có phát sinh chất thải nguy hại thuộc danh mục chất hữu cơ khó phân huỷ (POP) thì Công ty không phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng phải lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu; mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý chất thải nguy hại. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu nêu trên có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Quản trị hệ thống — lúc 08:59:51 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi