Miễn tập sự đối với viên chức

Nguyễn Lan Anh — lúc 14:45:05 ngày 19/12/2023

anh/chị cho e hỏi:
Ngày 24/8/2023 tôi có làm đơn xin miễn tập sự gửi đến giám đốc sở nội vụ và được trả lời bằng văn bản ngày 25/8/2023.
Trong văn bản giám đốc sở nội vụ chuyển đơn xin miễn tập sự của tôi đến UBND huyện Cư M'gar để xem xét giải quyết. Tuy nhiên đến nay ngày 19/12/2023 tôi chưa nhận được xem xét giải quyết của UBND huyện Cư M'gar.
Kính mong sợ nội vụ có những giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Trả lời

Để có cơ sở trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Lan Anh, đề nghị bà Nguyễn Lan Anh cung cấp đơn xin miễn tập sự kèm theo.

Nguyễn Thị Thảo — lúc 17:04:28 ngày 20/12/2023

Quay lại danh sách câu hỏi