Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Đỗ Trung Thành

Ngày sinh: 23/10/1990

Chức vụ: Cán bộ cải cách hành chính

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 02/09/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Trịnh Văn Linh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Bùi Đình Thanh

Ngày sinh: 08/03/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Đỗ Minh Luân

Ngày sinh: 24/03/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Lê Thị Hồng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: