Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Trịnh Văn Linh

Ngày sinh: 22/12/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 02/09/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Bùi Đình Thanh

Ngày sinh: 08/03/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Đỗ Minh Luân

Ngày sinh: 24/03/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Nguyễn Thị Dung

Ngày sinh: 10/10/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Vụ Bổn

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: