Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nguyễn Quang Tri

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Krông Buk

Đánh giá
Từ Thị Hiền

Ngày sinh: 15/08/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Krông Buk

Đánh giá
Trương Thị Nhung

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Krông Buk

Đánh giá
Phùng Thị Ngọc Lang

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Krông Buk

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: