Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Trịnh Thị Bích Hạnh

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Nguyễn Xuân Bảy

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Trần Văn Mẫn

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Nguyễn Thế Cường

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Đào Văn Dũng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Đào Văn Dũng

Ngày sinh:

Chức vụ: Đội trưởng

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: