Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Trịnh Thị Bích Hạnh

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Nguyễn Xuân Bảy

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Trần Thị Bích Phượng

Ngày sinh: 02/02/1991

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Nguyễn Thị Hà Danh

Ngày sinh: 18/03/1991

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Trần Thị Bích Phượng

Ngày sinh: 02/02/1991

Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Tiến

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: