Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nguyễn Thị Hoa Mai

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Đông

Đánh giá
Nguyễn Văn Cường

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Đông

Đánh giá
Phạm Nguyễn Anh Tuấn

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Đông

Đánh giá
Nguyễn Tuấn Hùng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Đông

Đánh giá
Nguyễn Thị Hoa Mai

Ngày sinh:

Chức vụ: Văn thư thủ quỹ

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hòa Đông

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: