Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nguyễn Huy Hùng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Phê

Đánh giá
Trần Thị Tiên

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Phê

Đánh giá
Vũ Ngọc Dũng

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Phê

Đánh giá
Trần Văn Phước

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Phê

Đánh giá
Vũ Ngọc Dũng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Phê

Đánh giá
Trần Thị Tiên

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Phê

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: