Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Mun A Rấp Ra Lu

Ngày sinh: 10/10/1996

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Kly

Đánh giá
Nguyễn Hoành Hải

Ngày sinh: 22/06/1971

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Kly

Đánh giá
Nguyễn Trường

Ngày sinh: 11/11/1973

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Kly

Đánh giá
Đặng Thị Tuyết

Ngày sinh: 09/03/1984

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Kly

Đánh giá
Mun A Rấp Ra Lu

Ngày sinh: 10/10/1996

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Kly

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: