Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hà Ngọc Sáng

Ngày sinh: 20/10/1988

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Hồ Trung Dũng

Ngày sinh: 11/09/1977

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Hồ Văn Hải

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Kiều Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 29/08/2000

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Nguyễn Hữu Phước

Ngày sinh: 08/05/1980

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Nguyễn Minh Sơn

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: