Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Cán bộ Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Dương Trúc Phương

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Hoàng Mai Hà

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Huỳnh Thị Đào

Ngày sinh: 26/05/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Hà Ngọc Sáng

Ngày sinh: 20/10/1988

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Hồ Trung Dũng

Ngày sinh: 11/09/1977

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: