Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
H Yuên Ayun

Ngày sinh: 01/01/1985

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: UBND Xã Ea Tul

Đánh giá
Y Să Mlô

Ngày sinh: 20/02/1979

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: UBND Xã Ea Tul

Đánh giá
Lê Quang Bất

Ngày sinh:

Chức vụ: Chủ tịch UBND Xã

Đơn vị: UBND Xã Ea Tul

Đánh giá
Y Thok Niê

Ngày sinh: 19/09/1980

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: UBND Xã Ea Tul

Đánh giá
H Nuên Niê

Ngày sinh: 15/12/1985

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Đơn vị: UBND Xã Ea Tul

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: