Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lê Thị Hà

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bảo hiểm xã hội Huyện Cư Kuin

Đánh giá
Phạm Thị Ánh Tuyết

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện Cư Kuin

Đánh giá
Trần Thị Thu Huyền

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng LĐ -TBXH Huyện Cư Kuin

Đánh giá
Trần Thị Thu Huyền

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Phòng LĐ -TBXH Huyện Cư Kuin

Đánh giá
Lê Công Lợi

Ngày sinh: 12/04/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Cư kuin

Đánh giá
Lê Trọng Hải

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Cư kuin

Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: