Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Trần Thị Thu Huyền

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Phòng LĐ -TBXH Huyện Cư Kuin

CÂU HỎI