Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Huỳnh Thị Đào

Ngày sinh: 26/05/1986

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

CÂU HỎI