Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Lê thị Tâm

Ngày sinh: 13/02/1984

Chức vụ: Cán bộ cải cách hành chính

Đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Tiến

CÂU HỎI