Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Cán bộ Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

CÂU HỎI