Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Hồ Trung Dũng

Ngày sinh: 11/09/1977

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Krông Pắc

CÂU HỎI