Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Hóa đơn điện tử

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Cư kuin

CÂU HỎI