CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 220 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001885.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
17 2.000414.000.00.00.H15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng.
18 1.003693.000.00.00.H15 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
19 1.003719.000.00.00.H15 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
20 1.003817.000.00.00.H15 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
21 1.003732.000.00.00.H15 Hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ
22 1.003827.000.00.00.H15 Thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
23 1.008900.000.00.00.H15 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
24 1.008898.000.00.00.H15 Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ công cộng Thư viện
25 1.008899.000.00.00.H15 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
26 2.001931.000.00.00.H15 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản, In và Phát hành
27 2.002190.000.00.00.H15 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
28 2.001375.000.00.00.H15 Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ LĐTBXH-Chính sách người có công
29 2.001270.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
30 2.001884.000.00.00.H15 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử