CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 113 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 QLDD-59 Tách thửa một phần thửa đất thực hiện đồng thời thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Phần diện tích còn lại xác nhận biến động, chỉnh lý vào GCN đã cấp) Quản lý Đất đai
92 QLDD-60 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu thực hiện đồng thời thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa đất Quản lý Đất đai
93 QLDD-61 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng thời Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Quản lý Đất đai
94 QLDD-62 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng thời thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa đất Quản lý Đất đai
95 QLDD-63 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng thời thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Quản lý Đất đai
96 QLDD-64 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng thời thủ tục Cấp lại GCN hoặc cấp lại Trang bổ sung của GCN do bị mất Quản lý Đất đai
97 QLDD-65 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng thời thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản) Quản lý Đất đai
98 QLDD-66 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng thời thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Quản lý Đất đai
99 QLDD-67 Cấp đổi Giấy chứng nhận đối với trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi thực hiện đồng thời thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Quản lý Đất đai
100 1.010877.000.00.00.H15 Cấp giấy phép môi trường Môi trường
101 1.011082.000.00.00.H15 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường
102 2.000837.000.00.00.H15 Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt Môi trường
103 2.002205.000.00.00.H15 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
104 MOITRUONG_001 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường
105 MOITRUONG_002 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường