ay lại'; const dichvucong_congdan_i18n_181 = 'Họ và tên'; const dichvucong_congdan_i18n_182 = 'Tên cơ quan tổ chức'; const dichvucong_congdan_i18n_183 = 'Số CMND/CCCD'; const dichvucong_congdan_i18n_184 = 'Ngày cấp CMND/CCCD'; const dichvucong_congdan_i18n_185 = 'Nơi cấp CMND/CCCD'; const dichvucong_congdan_i18n_186 = 'Số điện thoại'; const dichvucong_congdan_i18n_187 = 'Số fax'; const dichvucong_congdan_i18n_188 = 'Email'; const dichvucong_congdan_i18n_189 = 'Website'; const dichvucong_congdan_i18n_190 = 'Tỉnh/Thành phố'; const dichvucong_congdan_i18n_191 = 'Quận/Huyện'; const dichvucong_congdan_i18n_192 = 'Phường/Xã/Thị trấn'; const dichvucong_congdan_i18n_193 = 'Số nhà/Đường/Ấp/Khóm'; const dichvucong_congdan_i18n_194 = 'Là tài khoản doanh nghiệp'; const dichvucong_congdan_i18n_195 = 'Hình ảnh'; const dichvucong_congdan_i18n_196 = 'Ngày sinh'; const dichvucong_congdan_i18n_197 = 'Tài khoản cấp bởi
Cổng dịch vụ công quốc gia'; const dichvucong_congdan_i18n_198 = 'Tài khoản cấp bởi
Cổng DVC Bộ Công an'; const dichvucong_congdan_i18n_199 = 'Tài khoản cơ sở
cho thuê lưu trú'; const dichvucong_congdan_i18n_200 = 'Đăng nhập dành cho tài khoản cơ sở lưu trú cho thuê'; const dichvucong_congdan_i18n_201 = 'Đăng nhập dành cho cá nhân, tổ chức'; const dichvucong_congdan_i18n_202 = 'Xác thực tài khoản'; const dichvucong_congdan_i18n_203 = 'Thông tin tài khoản ký số từ xa NEAC'; const dichvucong_congdan_i18n_204 = 'Cấu hình ký số từ xa'; const dichvucong_congdan_i18n_205 = 'Dân tộc'; const dichvucong_congdan_i18n_206 = 'Giới tính'; const dichvucong_congdan_i18n_207 = 'Nam'; const dichvucong_congdan_i18n_208 = 'Nữ'; const bocongan_congdan_i18n_1 = 'QUẢN LÝ HỒ SƠ'; const bocongan_congdan_i18n_2 = 'Danh sách hồ sơ đã nộp trực tuyến'; const bocongan_congdan_i18n_3 = 'Quản lý tài khoản'; const bocongan_congdan_i18n_4 = 'Quản lý hồ sơ đã nộp'; const bocongan_congdan_i18n_5 = 'Trò chuyện trực tuyến'; const bocongan_congdan_i18n_6 = 'Tài khoản ngân hàng'; const bocongan_congdan_i18n_7 = 'Số hồ sơ'; const bocongan_congdan_i18n_8 = 'Nhập số hồ sơ'; const bocongan_congdan_i18n_9 = 'Số CMND người nộp'; const bocongan_congdan_i18n_10 = 'Nhập số CMND người nộp'; const bocongan_congdan_i18n_11 = 'Tên người nộp'; const bocongan_congdan_i18n_12 = 'Nhập tên người nộp'; const bocongan_congdan_i18n_13 = 'Lĩnh vực nộp'; const bocongan_congdan_i18n_14 = 'Tìm kiếm'; const bocongan_congdan_i18n_15 = 'Làm mới'; const bocongan_congdan_i18n_16 = 'Tìm thấy tổng số'; const bocongan_congdan_i18n_17 = 'hồ sơ'; const bocongan_congdan_i18n_18 = 'Thủ tục thực hiện'; const bocongan_congdan_i18n_19 = 'Người nộp'; const bocongan_congdan_i18n_20 = 'Tình trạng hồ sơ'; const bocongan_congdan_i18n_21 = 'Thời gian quy định'; const bocongan_congdan_i18n_22 = 'Ngày nộp'; const bocongan_congdan_i18n_23 = 'Ngày tiếp nhận'; const bocongan_congdan_i18n_24 = 'Ngày dự kiến trả'; const bocongan_congdan_i18n_25 = 'File đính kèm'; const bocongan_congdan_i18n_26 = 'Chi tiết'; const bocongan_congdan_i18n_27 = 'In phiếu TN'; const bocongan_congdan_i18n_28 = 'Cập nhật'; const bocongan_congdan_i18n_29 = 'Xóa'; const bocongan_congdan_i18n_30 = 'Có chắc bạn muốn xóa hồ sơ này?'; const bocongan_congdan_i18n_31 = 'Chọn lĩnh vực'; const bocongan_congdan_i18n_32 = 'Trang đầu'; const bocongan_congdan_i18n_33 = 'Trang cuối'; const bocongan_congdan_i18n_34 = 'Cán bộ đã ký đóng gói'; const bocongan_congdan_i18n_35 = 'Công dẫn đã ký đóng gói'; const bocongan_congdan_i18n_36 = 'Ký đóng gói hồ sơ'; const bocongan_congdan_i18n_37 = 'Ký số VGCA'; const bocongan_congdan_i18n_38 = 'Ký số VNPT CA'; const bocongan_congdan_i18n_39 = 'Công dân đã ký'; const bocongan_congdan_i18n_40 = 'Cán bộ đã ký'; const bocongan_congdan_i18n_41 = 'Thanh toán lệ phí hồ sơ trực tuyến'; const bocongan_congdan_i18n_42 = 'Thanh toán'; const bocongan_home_i18n_1 = '6 Điều bác hồ dạy công an nhân dân'; const bocongan_home_i18n_2 = 'Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính'; const bocongan_home_i18n_3 = 'Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ'; const bocongan_home_i18n_4 = 'Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành'; const bocongan_home_i18n_5 = 'Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép'; const bocongan_home_i18n_6 = 'Đối với công việc, phải tận tụy'; const bocongan_home_i18n_7 = 'Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo'; const bocongan_home_i18n_8 = 'Tìm kiếm nâng cao'; const bocongan_home_i18n_9 = 'Nhập từ khoá tìm kiếm'; const bocongan_home_i18n_10 = 'Chọn lĩnh vực'; const bocongan_home_i18n_11 = 'Cấp Cục'; const bocongan_home_i18n_12 = 'Tỉnh/ Thành phố'; const bocongan_home_i18n_13 = 'Chọn cơ quan thực hiện'; const bocongan_home_i18n_14 = 'Chọn cơ quan con trực thuộc'; const bocongan_home_i18n_15 = 'Chọn mức độ thủ tục'; const bocongan_home_i18n_16 = 'Mức độ'; const bocongan_home_i18n_17 = 'Tìm kiếm'; const bocongan_home_i18n_18 = 'Giới thiệu TTHC mới'; const bocongan_home_i18n_19 = 'Dịch vụ công trực tuyến'; const bocongan_home_i18n_20 = 'Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến Bộ Công An'; const bocongan_home_i18n_21 = 'Năm'; const bocongan_home_i18n_22 = 'Tổng HS nộp'; const bocongan_home_i18n_23 = 'Giải quyết'; const bocongan_home_i18n_24 = 'Đúng hạn'; const bocongan_home_i18n_25 = 'Quá hạn'; const bocongan_home_i18n_26 = 'hồ sơ'; const bocongan_home_i18n_27 = 'Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng'; const bocongan_home_i18n_28 = 'Tháng'; const bocongan_home_i18n_29 = 'đúng hạn'; const bocongan_tintuc_i18n_1 = 'Trang chủ'; const bocongan_tintuc_i18n_2 = 'Tin tức'; const bocongan_tintuc_i18n_3 = 'Giới thiệu TTHC mới'; const bocongan_tintuc_i18n_4 = 'Hiển thị'; const bocongan_tintuc_i18n_5 = 'trên'; const bocongan_tintuc_i18n_6 = 'bản ghi'; const bocongan_tintuc_i18n_7 = 'LĨNH VỰC TTHC'; const bocongan_tintuc_i18n_8 = 'Nhập từ khóa tìm kiếm'; const bocongan_tintuc_i18n_9 = 'Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính'; const bocongan_tintuc_i18n_10 = 'Chọn lĩnh vực'; const bocongan_tintuc_i18n_11 = 'Cấp Cục'; const bocongan_tintuc_i18n_12 = 'Cấp Tỉnh'; const bocongan_tintuc_i18n_13 = 'Cơ quan thực hiện'; const bocongan_tintuc_i18n_14 = 'Chọn cơ quan thực hiện'; const bocongan_tintuc_i18n_15 = 'Cơ quan trực thuộc'; const bocongan_tintuc_i18n_16 = 'Chọn cơ quan trực thuộc'; const bocongan_tintuc_i18n_17 = 'Tìm kiếm'; const bocongan_bothutuc_i18n_1 = 'Trang chủ'; const bocongan_bothutuc_i18n_2 = 'Dịch vụ công trực tuyến'; const bocongan_bothutuc_i18n_3 = 'Giới thiệu TTHC mới'; const bocongan_bothutuc_i18n_4 = 'Hiển thị'; const bocongan_bothutuc_i18n_5 = 'trên'; const bocongan_bothutuc_i18n_6 = 'bản ghi'; const bocongan_bothutuc_i18n_7 = 'LĨNH VỰC TTHC'; const bocongan_bothutuc_i18n_8 = 'Nhập từ khóa tìm kiếm'; const bocongan_bothutuc_i18n_9 = 'Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính'; const bocongan_bothutuc_i18n_10 = 'Chọn lĩnh vực'; const bocongan_bothutuc_i18n_11 = 'Cấp Cục'; const bocongan_bothutuc_i18n_12 = 'Cấp Tỉnh'; const bocongan_bothutuc_i18n_13 = 'Cơ quan thực hiện'; const bocongan_bothutuc_i18n_14 = 'Chọn cơ quan thực hiện'; const bocongan_bothutuc_i18n_15 = 'Cơ quan trực thuộc'; const bocongan_bothutuc_i18n_16 = 'Chọn cơ quan trực thuộc'; const bocongan_bothutuc_i18n_17 = 'Tìm kiếm'; const bocongan_bothutuc_i18n_18 = 'Không có kết quả'; const bocongan_bothutuc_i18n_19 = 'Lĩnh vực'; const bocongan_bothutuc_i18n_20 = 'Có tất cả'; const bocongan_bothutuc_i18n_21 = 'thủ tục hành chính'; const bocongan_bothutuc_i18n_22 = 'Lĩnh vực'; const bocongan_bothutuc_i18n_23 = 'Cơ quan thực hiện'; const bocongan_bothutuc_i18n_24 = 'Cách thức thực hiện'; const bocongan_bothutuc_i18n_25 = 'Trình tự thực hiện'; const bocongan_bothutuc_i18n_26 = 'Thời hạn giải quyết'; const bocongan_bothutuc_i18n_27 = 'Phí'; const bocongan_bothutuc_i18n_28 = 'Lệ Phí'; const bocongan_bothutuc_i18n_29 = 'Thành phần hồ sơ'; const bocongan_bothutuc_i18n_30 = 'Yêu cầu - điều kiện'; const bocongan_bothutuc_i18n_31 = 'Căn cứ pháp lý'; const bocongan_bothutuc_i18n_32 = 'Biểu mẫu'; const bocongan_bothutuc_i18n_33 = 'Kết quả thực hiện'; const bocongan_bothutuc_i18n_34 = 'Nộp hồ sơ'; const bocongan_bothutuc_i18n_35 = 'Tên đăng nhập'; const bocongan_bothutuc_i18n_36 = 'Mật khẩu'; const bocongan_bothutuc_i18n_37 = 'Tỉnh thành'; const bocongan_bothutuc_i18n_38 = 'Đăng ký tài khoản'; const bocongan_bothutuc_i18n_39 = 'Đóng'; const bocongan_bothutuc_i18n_40 = 'Đăng nhập'; const bocongan_bothutuc_i18n_41 = 'Nhập tên đăng nhập'; const bocongan_bothutuc_i18n_42 = 'Nhập mật khẩu'; const bocongan_bothutuc_i18n_43 = 'File mẫu'; const bocongan_bothutuc_i18n_44 = 'Bộ thủ tục'; const bocongan_bothutuc_i18n_45 = 'Tra cứu thủ tục hành chính'; const bocongan_bothutuc_i18n_46 = 'Nhập từ khoá tìm kiếm'; const bocongan_bothutuc_i18n_47 = 'Có'; const bocongan_bothutuc_i18n_48 = 'kết quả cho từ khóa'; const bocongan_bothutuc_i18n_49 = 'Không có kết quả cho từ khóa'; const bocongan_tracuu_i18n_1 = 'Trang chủ'; const bocongan_tracuu_i18n_2 = 'Tra cứu hồ sơ'; const bocongan_tracuu_i18n_3 = 'Tra cứu tiến độ xử lý'; const bocongan_tracuu_i18n_4 = 'Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS'; const bocongan_tracuu_i18n_5 = 'Soạn tin nhắn theo cú pháp'; const bocongan_tracuu_i18n_6 = 'gửi về tổng đài'; const bocongan_tracuu_i18n_7 = 'Tra cứu hồ sơ trực tuyến'; const bocongan_tracuu_i18n_8 = 'Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý'; const bocongan_tracuu_i18n_9 = 'Nhập mã hồ sơ'; const bocongan_tracuu_i18n_10 = 'Mã xác nhận'; const bocongan_tracuu_i18n_11 = 'Tra cứu'; const bocongan_tracuu_i18n_12 = 'Vui lòng điền số hồ sơ cần tìm kiếm.'; const bocongan_tracuu_i18n_13 = 'Vui lòng điền mã xác nhận.'; const bocongan_tracuu_i18n_14 = 'Mã xác thực không đúng.'; const bocongan_tracuu_i18n_15 = 'Số hồ sơ'; const bocongan_tracuu_i18n_16 = 'Tìm thấy tổng số'; const bocongan_tracuu_i18n_17 = 'hồ sơ'; const bocongan_tracuu_i18n_18 = 'Nộp online'; const bocongan_tracuu_i18n_19 = 'Thời gian quy định'; const bocongan_tracuu_i18n_20 = 'Về việc'; const bocongan_tracuu_i18n_21 = 'Ngày nộp'; const bocongan_tracuu_i18n_22 = 'Ngày tiếp nhận'; const bocongan_tracuu_i18n_23 = 'Ngày dự kiến trả'; const bocongan_tracuu_i18n_24 = 'Ngày có kết quả'; const bocongan_tracuu_i18n_25 = 'File đính kèm'; const bocongan_tracuu_i18n_26 = 'Chi tiết'; const bocongan_tracuu_i18n_27 = 'Quy trình'; const bocongan_tracuu_i18n_28 = 'Đánh giá'; const bocongan_tracuu_i18n_29 = 'In phiếu tiếp nhận'; const bocongan_tracuu_i18n_30 = 'Cập nhật'; const bocongan_tracuu_i18n_31 = 'Stt'; const bocongan_tracuu_i18n_32 = 'Nội dung xử lý'; const bocongan_tracuu_i18n_33 = 'Cán bộ xử lý'; const bocongan_tracuu_i18n_34 = 'Ngày hoàn thành'; const bocongan_tracuu_i18n_35 = 'Kết quả'; const bocongan_tracuu_i18n_36 = 'Thanh toán'; const bocongan_tracuu_i18n_37 = 'Thanh toán lệ phí hồ sơ trực tuyến'; const bocongan_hoidap_i18n_1 = 'Trang chủ'; const bocongan_hoidap_i18n_2 = 'Hỏi đáp'; const bocongan_hoidap_i18n_3 = 'Câu hỏi thường gặp'; const bocongan_hoidap_i18n_4 = 'Nhập từ khóa'; const bocongan_hoidap_i18n_5 = 'Tìm kiếm'; const bocongan_hoidap_i18n_6 = 'Chọn cơ quan trả lời'; const bocongan_hoidap_i18n_7 = 'Tất cả'; const bocongan_hoidap_i18n_8 = 'Không có câu hỏi phù hợp'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_1 = 'Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_2 = 'Đăng ký/Đăng nhập'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_3 = 'Lựa chọn DVC'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_4 = 'Nộp hồ sơ trực tuyến'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_5 = 'Theo dõi kết quả'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_6 = 'Nhận kết quả'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_7 = 'Chi tiết hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_8 = 'Số hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_9 = 'Tài khoản'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_10 = 'Khóa cập nhật'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_11 = 'Nơi tiếp nhận hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_12 = 'Thời gian giải quyết'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_13 = 'Hình thức nộp hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_14 = 'Thời gian thu gom'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_15 = 'Hình thức nhận kết quả'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_16 = 'Thời gian phát trả kết quả'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_17 = 'Phương thức thanh toán'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_18 = 'Bưu cục thanh toán'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_19 = 'Số hóa đơn thanh toán'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_20 = 'Chi nhánh ngân hàng thanh toán'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_21 = 'Số hóa đơn'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_22 = 'Tình trạng hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_23 = 'File đính kèm YCBS'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_24 = 'File kết quả'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_25 = 'File chuyển đổi'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_26 = 'Người nộp hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_27 = 'Họ và tên'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_28 = 'Địa chỉ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_29 = 'Tên cơ quan tổ chức'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_30 = 'Số CMND'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_31 = 'Ngày cấp CMND'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_32 = 'Nơi cấp CMND'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_33 = 'Di động'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_34 = 'Thành phần hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_35 = 'Số bản'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_36 = 'Tệp tin'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_37 = 'Hồ sơ không có giấy tờ kèm theo'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_38 = 'Thành phần hồ sơ bổ sung'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_39 = 'Thông tin cung cấp thêm'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_40 = 'Thông tin khác'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_41 = 'Tệp tin thành phần hồ sơ khác'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_42 = 'Ghi chú'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_43 = 'Lý do trả lại dân'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_44 = 'File đính kèm trả lại dân'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_45 = 'Lý do đã trả lại dân'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_46 = 'File đính kèm đã trả lại dân'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_47 = 'Không có file đính kèm'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_48 = 'Lệ phí thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_49 = 'Đơn vị tính'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_50 = 'Loại lệ phí'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_51 = 'Số lượng giấy tờ mà người nộp hồ sơ muốn cơ quan giải quyết'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_52 = 'Số lượng'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_53 = 'Mức lệ phí'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_54 = 'Đã thanh toán'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_55 = 'Tổng cộng'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_56 = 'Biên lai thanh toán payment platform'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_57 = 'Lấy Biên Lai Payment Platform'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_58 = 'Biên lai thanh toán Igate'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_59 = 'Lấy Biên Lai Igate'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_60 = 'Biên lai điện tử'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_61 = 'Biên lai thanh toán PayGov'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_62 = 'Lấy Biên Lai PayGov'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_63 = 'Chứng từ nghĩa vụ tài chính về đất đai của hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_64 = 'Lệ phí thanh toán cho bưu điện'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_65 = 'Đang tải dữ liệu giấy đi đường QR Code'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_66 = 'Cập nhật hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_67 = 'Thanh toán & Nộp hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_68 = 'Nộp hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_69 = 'Hủy hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_70 = 'Giấy tờ bổ sung'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_71 = 'Chọn tệp'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_72 = 'Số tiền đã thanh toán'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_73 = 'Số tiền còn lại'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_74 = 'Số tiền bắt buộc thanh toán'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_75 = 'Phương thức thanh toán trực tuyến'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_76 = 'Lệ phí thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_77 = 'Các khoản lệ phí thanh toán phải có giá trị và'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_78 = 'không bao gồm các khoản lệ phí bưu điện'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_79 = 'Thanh toán trực tuyến'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_80 = 'Tổng lệ phí phải thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_81 = 'Lệ phí còn lại'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_82 = 'Lệ phí bắt buộc thanh toán ngay'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_83 = 'Có chắc bạn muốn hủy hồ sơ này?'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_84 = 'Đồng ý'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_85 = 'Đóng lại'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_86 = 'Xác nhận'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_87 = 'Thông báo từ hệ thống'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_88 = 'Thông báo'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_89 = 'Thử lại'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_90 = 'Nộp hồ sơ khác'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_91 = 'Quay lại'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_92 = 'Hủy hồ sơ thành công'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_93 = 'Hủy hồ sơ thất bại'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_94 = 'Số trang'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_95 = 'Loại chứng thực'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_96 = 'Thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_97 = 'Lần'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_98 = 'Thời gian yêu cầu'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_99 = 'Nội dung yêu cầu'; const tiepnhanonline_chitiethoso_i18n_100 = 'Lý do cần bổ sung:'; const bocongan_danhgia_i18n_1 = 'Trang chủ'; const bocongan_danhgia_i18n_2 = 'Đánh giá'; const bocongan_danhgia_i18n_3 = 'Đánh giá của tổ chức, công dân về quá trình giải quyết thủ tục hành chính'; const bocongan_danhgia_i18n_4 = 'Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá'; const bocongan_danhgia_i18n_5 = 'Chọn cơ quan'; const bocongan_danhgia_i18n_6 = 'Nhập mã số hồ sơ'; const bocongan_danhgia_i18n_7 = 'Nhập CMND, số căn cước, mã số thuế (đối với Doanh nghiệp)'; const bocongan_danhgia_i18n_8 = 'Số CMND, số căn cước, số thuế'; const bocongan_danhgia_i18n_9 = 'Mã xác nhận'; const bocongan_danhgia_i18n_10 = 'Cơ quan'; const bocongan_danhgia_i18n_11 = 'Mã số hồ sơ'; const bocongan_danhgia_i18n_12 = 'Bạn chưa điền đầy đủ thông tin'; const bocongan_danhgia_i18n_13 = 'Số hồ sơ không tồn tại'; const bocongan_danhgia_i18n_14 = 'hoặc'; const bocongan_danhgia_i18n_15 = 'không do cơ quan này giải quyết'; const bocongan_danhgia_i18n_16 = 'đã được đánh giá'; const bocongan_danhgia_i18n_17 = 'Vui lòng kiểm tra lại'; const bocongan_danhgia_i18n_18 = 'Mã xác thực không đúng'; const bocongan_danhgia_i18n_19 = 'Cơ quan đánh giá'; const bocongan_danhgia_i18n_20 = 'Gửi đánh giá'; const bocongan_danhgia_i18n_21 = 'Câu'; const bocongan_danhgia_i18n_22 = 'Số CMND chỉ bao gồm số'; const bocongan_danhgia_i18n_23 = 'Không tồn tại thông tin đánh giá'; const bocongan_danhgia_i18n_24 = 'Số hồ sơ không tồn tại hoặc không do cơ quan này giải quyết hoặc đã được đánh giá! Vui lòng kiểm tra lại!'; const bocongan_danhgia_i18n_25 = 'Gửi phiếu đánh giá thành công!'; const bocongan_danhgia_i18n_26 = 'Gửi phiếu đánh giá thất bại'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_1 = 'QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_2 = 'Đăng ký/Đăng nhập'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_3 = 'Lựa chọn DVC'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_4 = 'Nộp hồ sơ trực tuyến'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_5 = 'Theo dõi kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_6 = 'Nhận kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_7 = 'Chọn trường hợp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_8 = 'Chọn quy trình xử lý và cơ quan giải quyết (nếu có) phù hợp'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_9 = 'Cơ quan giải quyết hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_10 = 'Trường hợp giải quyết'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_11 = 'Quay lại'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_12 = 'Đồng ý và tiếp tục'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_13 = 'Tỉnh/Thành phố'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_14 = 'Quận/Huyện'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_15 = 'Quận/Huyện nộp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_16 = 'Quận/huyện thửa đất (trường hợp liên thông Vilis)'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_17 = 'Phường/Xã nộp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_18 = 'Hủy hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_19 = 'Quý khách đang tạo hồ sơ để nộp trực tuyến. Vui lòng kiểm tra lại thông tin người nộp hồ sơ bên dưới. Nếu thông tin chính xác thì nhấn Đồng ý và Tiếp tục'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_20 = 'Thông tin người nộp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_21 = 'Nơi tiếp nhận hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_22 = 'Thời gian giải quyết'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_23 = 'Thông tin người nộp'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_24 = 'Thông tin hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_25 = 'Thành phần hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_26 = 'Quý khách cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu của Thành phần hồ sơ bên dưới. Nhấn vào ô Chọn tệp tin sau đó chọn mục Scan file hoặc Chọn tệp tin để thực hiện cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu. Sau khi thực hiện xong, nhấn Đồng ý và Tiếp tục'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_27 = 'Quý khách cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu của Thành phần hồ sơ bên dưới theo một trong hai cách sau:
1. Nhấn vào ô Chọn tệp tin sau đó chọn mục Scan file hoặc Chọn tệp tin để thực hiện cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu
2. Điền trực tiếp thông tin vào Biểu mẫu e-form đã cung cấp tại phần \'Biểu mẫu giấy tờ\'
Sau khi thực hiện xong, nhấn Đồng ý và Tiếp tục'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_28 = 'Tên giấy tờ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_29 = 'Số bản'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_30 = 'Tệp tin'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_31 = 'Hướng dẫn'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_32 = 'Mẫu đơn'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_33 = 'Lưu vào kho'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_34 = 'Ký số tệp tin'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_35 = 'Chọn tệp tin'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_36 = 'Ký số'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_37 = 'Tải về'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_38 = 'Biểu mẫu giấy tờ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_39 = 'Thông tin khác'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_40 = 'Cá nhân hoặc tổ chức có thể bổ sung thêm thông tin hồ sơ của mình hoặc các tệp tin khác có liên quan'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_41 = 'Về việc'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_42 = 'Ghi chú'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_43 = 'Giấy tờ khác'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_44 = 'Thời gian thu gom (nếu có)'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_45 = 'Thời gian phát trả kết quả (nếu có)'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_46 = 'Hình thức nộp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_47 = 'Cá nhân hoặc tổ chức cũng có thể quyết định cách nộp hồ sơ đối với trường hợp yêu cầu nộp bản gốc, bản chính,... Ngoài việc trực tiếp đem hồ sơ đến nộp cho cơ quan giải quyết thì cá nhân hoặc tổ chức còn có thể sử dụng dịch vụ thu gom của bưu điện. Chi phí thu gom sẽ thanh toán cho bưu điệndo bưu điện quy định'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_48 = 'Lấy địa chỉ của Người nộp'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_49 = 'Tỉnh/TP thu gom'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_50 = 'Quận/Huyện thu gom'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_51 = 'Phường/Xã/Thị trấn thu gom'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_52 = 'Số nhà/Đường/Tổ/Ấp/Thôn/Xóm thu gom'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_53 = 'Ngày giờ yêu cầu thu gom'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_54 = 'Hình thức nhận kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_55 = 'Cá nhân hoặc tổ chức chọn nơi nhận hồ sơ khi đã giải quyết xong. Đối với trường hợp nhờ bưu điện phát trả kết quả thì kết quả hồ sơ sẽ được gửi đến địa chỉ bên dưới thông qua bưu điện, các chi phí gửi kết quả sẽ do bưu điện hoặc cơ quan giải quyết quy định'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_56 = 'Lấy địa chỉ của Người nộp'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_57 = 'Tỉnh/TP nhận kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_58 = 'Quận/Huyện nhận kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_59 = 'Phường/Xã/Thị trấn nhận kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_60 = 'Địa chỉ nhận kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_61 = 'Số nhà/Đường/Tổ/Ấp/Thôn/Xóm nhận kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_62 = 'Họ và tên'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_63 = 'Số điện thoại'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_64 = 'Họ và tên người nhận'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_65 = 'Số điện thoại người nhận'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_66 = 'Phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_67 = 'Phí/lệ phí thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_68 = 'Đơn vị tính'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_69 = 'Các khoản lệ phí mà cá nhân hoặc tổ chức phải thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_70 = 'Loại phí, lệ phí'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_71 = 'Mức phí, lệ phí'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_72 = 'Số lượng'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_73 = 'Số lượng giấy tờ mà người nộp hồ sơ muốn cơ quan giải quyết'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_74 = 'Phí/lệ phí bắt buộc phải thanh toán khi nộp hồ sơ online'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_75 = 'Bắt buộc'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_76 = 'Mô tả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_77 = 'Tổng phí/lệ phí'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_78 = 'Tổng phí/lệ phí bắt buộc phải đóng trước'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_79 = 'Có'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_80 = 'Không'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_81 = 'Số lượng giấy tờ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_82 = 'Đã thanh toán'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_83 = 'Cước thanh toán thu hộ lệ phí bưu điện'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_84 = 'Dự kiến phí/lệ phí thanh toán cho bưu điện'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_85 = 'Bảng kê dự kiến các khoản phí/lệ phí mà cá nhân hoặc tổ chức phải trả trực tiếp cho bưu điện'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_86 = 'Xem quy định giá cước'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_87 = 'Tổng cộng'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_88 = 'Thanh toán phí/lệ phí cho cơ quan giải quyết'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_89 = 'Các khoản phí, lệ phí thanh toán phải có giá trị và không bao gồm các khoản phí, lệ phí bưu điện'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_90 = 'Phương thức thanh toán'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_91 = 'Chọn hình thức nhận kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_92 = 'Thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_93 = 'Thanh toán trực tiếp cho bưu điện'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_94 = 'Phí/lệ phí buộc phải thanh toán trước'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_95 = 'Tỉnh/TP thanh toán'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_96 = 'Quận/Huyện thanh toán'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_97 = 'Phường/Xã/Thị trấn thanh toán'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_98 = 'Bưu điện thanh toán'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_99 = 'Số hóa đơn'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_100 = '-- Chưa chọn --'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_101 = 'Nộp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_102 = 'Thông tin chung'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_103 = 'Người nộp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_104 = 'Địa chỉ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_105 = 'Số CMND'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_106 = 'Di động'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_107 = 'Tên giấy tờ khác'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_108 = 'File đính kèm'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_109 = 'Loại lệ phí'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_110 = 'Mức lệ phí'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_111 = 'Mã xác nhận'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_112 = 'Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_113 = 'Đổi mã xác nhận khác'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_114 = 'Thời gian thu gom'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_115 = 'Thời gian phát trả kết quả'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_116 = 'Số hóa đơn thanh toán'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_117 = 'Chi nhánh ngân hàng thanh toán'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_118 = 'Tên cơ quan tổ chức'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_119 = 'Ngày cấp CMND'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_120 = 'Nơi cấp CMND'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_121 = 'Thông tin chủ hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_122 = 'Hồ sơ không có giấy tờ kèm theo'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_123 = 'Thông tin cung cấp thêm'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_124 = 'Loại'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_125 = 'Tệp tin thành phần hồ sơ khác'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_126 = 'Lệ phí thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_127 = 'Lệ phí thanh toán cho bưu điện'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_128 = 'Đối tượng được giảm phí'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_129 = 'Tổng tiền phải thanh toán cho bưu điện là'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_130 = 'Thanh toán & Nộp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_131 = 'Lưu hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_132 = 'Đánh giá và nộp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_133 = '(Không có tệp tin nào được tải lên)'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_134 = 'Hoá đơn đã thanh toán'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_135 = 'Thông tin cung cấp thêm'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_136 = 'Các thông tin cơ quan giải quyết yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức phải cung cấp thêm'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_137 = 'Xuất đơn dạng docx'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_138 = 'Xuất đơn dạng pdf'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_139 = 'Ký số VNPT SmartCA'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_140 = 'Ký số SIM VinaCa'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_141 = 'Ký số SIM ViettelCA'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_142 = 'Ký số SIM MobiCA'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_143 = 'Số hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_144 = 'Tài khoản'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_145 = 'Khóa cập nhật'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_146 = 'Chi tiết hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_147 = 'Đánh giá dịch vụ công'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_148 = 'Cập nhật hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_149 = 'In phiếu tiếp nhận'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_150 = 'Bước 2 - Thông tin người nộp'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_151 = 'Bước 3 - Thông tin hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_152 = 'Bước 4 - Lệ phí hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_153 = 'Có chắc bạn muốn hủy hồ sơ này?'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_154 = 'Đóng lại'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_155 = 'Đồng ý'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_156 = 'Hồ sơ không yêu cầu giấy tờ kèm theo'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_157 = 'Chúc mừng bạn đã lưu hồ sơ thành công!'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_158 = 'Vui lòng ghi nhớ các thông tin bên dưới để cập nhập lại thông tin hồ sơ của bạn'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_159 = 'Chưa cấp'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_160 = 'Vui lòng chọn'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_161 = 'Vui lòng nhập'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_162 = 'Bước 5 - Nộp hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_163 = 'Thông Báo'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_164 = 'Bạn có muốn ngừng nộp hồ sơ ?'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_165 = 'Thông báo từ hệ thống'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_166 = 'Lỗi'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_167 = 'Có lỗi trong quá trình nhập thông tin, công dân vui lòng nhập lại! Xin cảm ơn'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_168 = 'Không được phép thao tác'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_169 = 'Tra cứu hồ sơ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_170 = 'Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_171 = 'Danh Sách File'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_172 = 'STT'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_173 = 'Tên File'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_174 = 'CA Plugin Token'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_175 = 'Ký số VNPT SmartCA'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_176 = 'Ký SIM MobiCA'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_177 = 'Ký SIM ViettelCA'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_178 = 'Ký SIM VinaCA'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_179 = 'Hủy ký số'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_180 = 'CA Plugin đã sẵn sàng!'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_181 = 'CA Plugin chưa sẵn sàng. Mã lỗi:'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_182 = 'CA Plugin chưa được cài đặt hoặc chưa được bật'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_183 = 'Hệ thống chỉ hỗ trợ ký file Doc, Docx và pdf'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_184 = 'Ký số thất bại convert ký số không thành công!'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_185 = 'Ký số thất bại! Mã lỗi: '; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_186 = 'Ký số thất bại! Dữ liệu đầu vào không đúng định dạng'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_187 = 'Ký số thất bại! Không lấy được thông tin chứng thư số'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_188 = 'Ký số thất bại! Có lỗi trong quá trình ký số'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_189 = 'Ký số thất bại! Chứng thư số không có khóa bí mật'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_190 = 'Ký số thất bại! Lỗi không xác định'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_191 = 'Ký số thất bại! Ký pdf: không tìm thấy tham số số trang cần ký'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_192 = 'Ký số thất bại! Ký pdf: trang đặt chữ ký không tồn tại'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_193 = 'Ký số thất bại! Ký xml: không tìm thấy thẻ ký số'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_194 = 'Ký số thất bại! Ký pdf: không tìm thấy id của thẻ ký số'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_195 = 'Ký số thất bại! Dữ liệu ký đã chứa một hoặc nhiều chữ ký không hợp lệ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_196 = 'Ký số thất bại! Người dùng hủy bỏ'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_197 = 'Ký số thất bại! Dữ liệu ký rỗng'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_198 = 'Ký số thất bại! Lỗi không xác định'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_199 = 'Đăng nhập VNPT Ký số SmartCA'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_200 = 'Hiển thị mật khẩu'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_201 = 'MISA eSign'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_202 = 'Ngày sinh'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_203 = 'Số tài khoản ngân hàng'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_204 = 'Tên chủ tài khoản'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_205 = 'Tên ngân hàng'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_206 = 'Đăng ký thông tin hoàn tiền'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_207 = 'Vui lòng nhập tên không dấu tiếng Việt Nam'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_208 = 'Số trang'; const dichvucong_tiepnhanonline_i18n_209 = 'Loại chứng thực'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_1 = 'QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_2 = 'Đăng ký/Đăng nhập'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_3 = 'Lựa chọn DVC'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_4 = 'Nộp hồ sơ trực tuyến'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_5 = 'Theo dõi kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_6 = 'Nhận kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_7 = 'Chọn trường hợp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_8 = 'Chọn quy trình xử lý và cơ quan giải quyết (nếu có) phù hợp'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_9 = 'Cơ quan giải quyết hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_10 = 'Trường hợp giải quyết'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_11 = 'Quay lại'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_12 = 'Đồng ý và tiếp tục'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_13 = 'Tỉnh/Thành phố'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_14 = 'Quận/Huyện'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_15 = 'Quận/Huyện nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_16 = 'Quận/huyện thửa đất (trường hợp liên thông Vilis)'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_17 = 'Phường/Xã nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_18 = 'Hủy hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_19 = 'Quý khách đang tạo hồ sơ để nộp trực tuyến. Vui lòng kiểm tra lại thông tin người nộp hồ sơ bên dưới. Nếu thông tin chính xác thì nhấn Đồng ý và Tiếp tục'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_20 = 'Thông tin người nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_21 = 'Nơi tiếp nhận hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_22 = 'Thời gian giải quyết'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_23 = 'Thông tin người nộp'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_24 = 'Thông tin hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_25 = 'Thành phần hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_26 = 'Quý khách cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu của Thành phần hồ sơ bên dưới. Nhấn vào ô Chọn tệp tin sau đó chọn mục Scan file hoặc Chọn tệp tin để thực hiện cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu. Sau khi thực hiện xong, nhấn Đồng ý và Tiếp tục'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_27 = 'Quý khách cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu của Thành phần hồ sơ bên dưới. Nhấn vào ô Chọn tệp tin sau đó chọn mục Scan file hoặc Chọn tệp tin để thực hiện cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu. Sau khi thực hiện xong, nhấn Đồng ý và Tiếp tục'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_28 = 'Tên giấy tờ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_29 = 'Số bản'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_30 = 'Tệp tin'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_31 = 'Hướng dẫn'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_32 = 'Mẫu đơn'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_33 = 'Lưu vào kho'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_34 = 'Ký số tệp tin'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_35 = 'Chọn tệp tin'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_36 = 'Ký số'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_37 = 'Tải về'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_38 = 'Biểu mẫu giấy tờ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_39 = 'Thông tin khác'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_40 = 'Cá nhân hoặc tổ chức có thể bổ sung thêm thông tin hồ sơ của mình hoặc các tệp tin khác có liên quan'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_41 = 'Về việc'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_42 = 'Ghi chú'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_43 = 'Giấy tờ khác'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_44 = 'Thời gian thu gom (nếu có)'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_45 = 'Thời gian phát trả kết quả (nếu có)'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_46 = 'Hình thức nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_47 = 'Cá nhân hoặc tổ chức cũng có thể quyết định cách nộp hồ sơ đối với trường hợp yêu cầu nộp bản gốc, bản chính,... Ngoài việc trực tiếp đem hồ sơ đến nộp cho cơ quan giải quyết thì cá nhân hoặc tổ chức còn có thể sử dụng dịch vụ thu gom của bưu điện. Chi phí thu gom sẽ thanh toán cho bưu điệndo bưu điện quy định'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_48 = 'Lấy địa chỉ của Người nộp'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_49 = 'Tỉnh/TP thu gom'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_50 = 'Quận/Huyện thu gom'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_51 = 'Phường/Xã/Thị trấn thu gom'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_52 = 'Số nhà/Đường/Tổ/Ấp/Thôn/Xóm thu gom'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_53 = 'Ngày giờ yêu cầu thu gom'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_54 = 'Hình thức nhận kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_55 = 'Cá nhân hoặc tổ chức chọn nơi nhận hồ sơ khi đã giải quyết xong. Đối với trường hợp nhờ bưu điện phát trả kết quả thì kết quả hồ sơ sẽ được gửi đến địa chỉ bên dưới thông qua bưu điện, các chi phí gửi kết quả sẽ do bưu điện hoặc cơ quan giải quyết quy định'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_56 = 'Lấy địa chỉ của Người nộp'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_57 = 'Tỉnh/TP nhận kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_58 = 'Quận/Huyện nhận kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_59 = 'Phường/Xã/Thị trấn nhận kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_60 = 'Địa chỉ nhận kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_61 = 'Số nhà/Đường/Tổ/Ấp/Thôn/Xóm nhận kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_62 = 'Họ và tên'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_63 = 'Số điện thoại'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_64 = 'Họ và tên người nhận'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_65 = 'Số điện thoại người nhận'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_66 = 'Phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_67 = 'Phí/lệ phí thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_68 = 'Đơn vị tính'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_69 = 'Các khoản lệ phí mà cá nhân hoặc tổ chức phải thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_70 = 'Loại phí, lệ phí'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_71 = 'Mức phí, lệ phí'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_72 = 'Số lượng'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_73 = 'Số lượng giấy tờ mà người nộp hồ sơ muốn cơ quan giải quyết'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_74 = 'Phí/lệ phí bắt buộc phải thanh toán khi nộp hồ sơ online'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_75 = 'Bắt buộc'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_76 = 'Mô tả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_77 = 'Tổng phí/lệ phí'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_78 = 'Tổng phí/lệ phí bắt buộc phải đóng trước'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_79 = 'Có'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_80 = 'Không'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_81 = 'Số lượng giấy tờ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_82 = 'Đã thanh toán'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_83 = 'Cước thanh toán thu hộ lệ phí bưu điện'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_84 = 'Dự kiến phí/lệ phí thanh toán cho bưu điện'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_85 = 'Bảng kê dự kiến các khoản phí/lệ phí mà cá nhân hoặc tổ chức phải trả trực tiếp cho bưu điện'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_86 = 'Xem quy định giá cước'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_87 = 'Tổng cộng'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_88 = 'Thanh toán phí/lệ phí cho cơ quan giải quyết'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_89 = 'Các khoản phí, lệ phí thanh toán phải có giá trị và không bao gồm các khoản phí, lệ phí bưu điện'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_90 = 'Phương thức thanh toán'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_91 = 'Chọn hình thức nhận kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_92 = 'Thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_93 = 'Thanh toán trực tiếp cho bưu điện'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_94 = 'Phí/lệ phí buộc phải thanh toán trước'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_95 = 'Tỉnh/TP thanh toán'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_96 = 'Quận/Huyện thanh toán'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_97 = 'Phường/Xã/Thị trấn thanh toán'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_98 = 'Bưu điện thanh toán'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_99 = 'Số hóa đơn'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_100 = '-- Chưa chọn --'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_101 = 'Nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_102 = 'Thông tin chung'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_103 = 'Người nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_104 = 'Địa chỉ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_105 = 'Số CMND'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_106 = 'Di động'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_107 = 'Tên giấy tờ khác'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_108 = 'File đính kèm'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_109 = 'Loại lệ phí'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_110 = 'Mức lệ phí'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_111 = 'Mã xác nhận'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_112 = 'Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_113 = 'Đổi mã xác nhận khác'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_114 = 'Thời gian thu gom'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_115 = 'Thời gian phát trả kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_116 = 'Số hóa đơn thanh toán'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_117 = 'Chi nhánh ngân hàng thanh toán'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_118 = 'Tên cơ quan tổ chức'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_119 = 'Ngày cấp CMND'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_120 = 'Nơi cấp CMND'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_121 = 'Thông tin chủ hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_122 = 'Hồ sơ không có giấy tờ kèm theo'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_123 = 'Thông tin cung cấp thêm'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_124 = 'Loại'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_125 = 'Tệp tin thành phần hồ sơ khác'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_126 = 'Lệ phí thanh toán cho cơ quan giải quyết'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_127 = 'Lệ phí thanh toán cho bưu điện'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_128 = 'Đối tượng được giảm phí'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_129 = 'Tổng tiền phải thanh toán cho bưu điện là'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_130 = 'Thanh toán & Nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_131 = 'Lưu hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_132 = 'Đánh giá và nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_133 = '(Không có tệp tin nào được tải lên)'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_134 = 'Hoá đơn đã thanh toán'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_135 = 'Thông tin cung cấp thêm'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_136 = 'Các thông tin cơ quan giải quyết yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức phải cung cấp thêm'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_137 = 'Xuất đơn dạng docx'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_138 = 'Xuất đơn dạng pdf'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_139 = 'Ký số VNPT SmartCA'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_140 = 'Ký số SIM VinaCa'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_141 = 'Ký số SIM ViettelCA'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_142 = 'Ký số SIM MobiCA'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_143 = 'Số hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_144 = 'Tài khoản'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_145 = 'Khóa cập nhật'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_146 = 'Chi tiết hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_147 = 'Đánh giá dịch vụ công'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_148 = 'Cập nhật hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_149 = 'In phiếu tiếp nhận'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_150 = 'Bước 2 - Thông tin người nộp'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_151 = 'Bước 3 - Thông tin hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_152 = 'Bước 4 - Lệ phí hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_153 = 'Có chắc bạn muốn hủy hồ sơ này?'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_154 = 'Đóng lại'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_155 = 'Đồng ý'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_156 = 'Hồ sơ không yêu cầu giấy tờ kèm theo'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_157 = 'Chúc mừng bạn đã lưu hồ sơ thành công!'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_158 = 'Vui lòng ghi nhớ các thông tin bên dưới để cập nhập lại thông tin hồ sơ của bạn'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_159 = 'Chưa cấp'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_160 = 'Vui lòng chọn'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_161 = 'Vui lòng nhập'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_162 = 'Bước 5 - Nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_163 = 'Thông Báo'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_164 = 'Đăng nhập'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_165 = 'để hệ thống lấy thông tin tự động và quản lý hồ sơ dễ dàng hơn'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_166 = 'Mẹo'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_167 = 'Tìm kiếm thông tin Doanh nghiệp theo Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_168 = 'Tra cứu'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_169 = 'Tải lại trang'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_170 = 'Ảnh chân dung'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_171 = 'Mặt trước Căn cước công dân'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_172 = 'Mặt sau Căn cước công dân'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_173 = 'Tải ảnh'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_174 = 'Chọn ngày hẹn đến nộp hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_175 = 'Trường bắt buộc'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_176 = 'Bạn có muốn ngừng nộp hồ sơ ?'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_177 = 'Ngày bạn chọn đã kín lịch, vui lòng chọn lại'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_178 = 'Vui lòng nhập Ngày hẹn'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_179 = 'Thông báo từ hệ thống'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_180 = 'Lỗi'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_181 = 'Có lỗi trong quá trình nhập thông tin, công dân vui lòng nhập lại! Xin cảm ơn'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_182 = 'Không được phép thao tác'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_183 = 'Tra cứu hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_184 = 'Không lấy được thông tin doanh nghiệp'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_185 = 'Nhập Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh để tra cứu thông tin'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_186 = 'Danh Sách File'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_187 = 'Hủy ký số'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_188 = 'Hướng dẫn giấy tờ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_189 = 'Phải xác thực ảnh chân dung, ảnh mặt trước CCCD, ảnh mặt sau CCCD!'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_190 = 'Xuất mẫu đơn'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_191 = 'Lý do trả lại dân'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_192 = 'File đính kèm trả lại dân'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_193 = 'Không có file đính kèm'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_194 = 'Các giấy tờ cơ quan giải quyết yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho thủ tục này. Vui lòng nhấn vào ô chọn giấy tờ bên dưới để nhập thông tin cho các giấy tờ tương ứng'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_195 = 'Biên lai thanh toán payment platform'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_196 = 'Lấy Biên Lai Payment Platform'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_197 = 'Có chắc bạn muốn nộp hồ sơ?'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_198 = 'Phải nhập đầy đủ ảnh chân dung '; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_199 = 'Phải nhập đầy đủ ảnh mặt trước căn cước công dân'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_200 = 'Phải nhập đầy đủ ảnh mặt sau căn cước công dân'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_201 = 'Trang nhân thân hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_202 = 'Phải xác thực đẩy đủ ảnh chân dung, ảnh Trang nhân thân hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế!'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_203 = 'Phải xác thực ảnh chân dung'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_204 = 'Số hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_205 = 'Tài khoản'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_206 = 'Khóa cập nhật'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_207 = 'Thời gian giải quyết'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_208 = 'Tình trạng hồ sơ'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_209 = 'File kết quả'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_210 = 'File chuyển đổi'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_211 = 'Lưu vào'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_212 = 'Lấy từ kho'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_213 = 'Không thể tải lên tệp tin'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_214 = 'vì phát hiện có mã độc hại'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_215 = 'Thanh toán thành công!'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_216 = 'Hồ sơ ông bà đã được bổ sung và cán bộ đang kiểm tra xử lý hồ sơ.'; const bocongan_tiepnhanonline_2b_i18n_217 = 'Thông báo'; const tiepnhanonline_danhgiadichvucong_i18n_1 = 'Đánh giá dịch vụ công'; const tiepnhanonline_danhgiadichvucong_i18n_2 = 'Mức độ đánh giá'; const tiepnhanonline_danhgiadichvucong_i18n_3 = 'Ý kiến'; const tiepnhanonline_danhgiadichvucong_i18n_4 = 'Bạn chưa chọn mức độ đánh giá!'; const tiepnhanonline_danhgiadichvucong_i18n_5 = 'Cập nhật'; const tiepnhanonline_danhgiadichvucong_i18n_6 = 'Làm mới'; public static function __callStatic($string, $args) { return vsprintf(constant("self::" . $string), $args); } } function L($string, $args=NULL) { $return = constant("L::".$string); return $args ? vsprintf($return,$args) : $return; } Tra cứu thủ tục hành chính

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.004167.000.00.00.H15 Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt, nước biển Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
17 1.002253.000.00.00.H15 Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
18 1.004135.000.00.00.H15 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản
19 1.004345.000.00.00.H15 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản
20 1.004122.000.00.00.H15 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
21 2.001781.000.00.00.H15 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản
22 2.001738.000.00.00.H15 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
23 1.003003.000.00.00.H15 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
24 1.004343.000.00.00.H15 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản
25 1.004253.000.00.00.H15 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
26 1.002255.000.00.00.H15 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
27 2.001777.000.00.00.H15 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản
28 1.000824.000.00.00.H15 Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
29 1.008603.000.00.00.H15 Thủ tục thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
30 2.001787.000.00.00.H15 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản