CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 352 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
31 2.001884.000.00.00.H15 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
32 1.012374.000.00.00.H15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp xã) Cấp Quận/huyện Thi đua khen thưởng.
33 1.012383.000.00.00.H15 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (Cấp huyện) Cấp Quận/huyện Thi đua khen thưởng.
34 1.003807.000.00.00.H15 Phê duyệt điều lệ hội Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
35 1.008902.000.00.00.H15 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp Quận/huyện Thư viện
36 2.000884.000.00.00.H15 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận/huyện Chứng thực
37 2.000913.000.00.00.H15 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
38 1.001193.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
39 2.000528.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
40 2.001261.000.00.00.H15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
41 2.000150.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
42 2.001880.000.00.00.H15 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
43 1.003141.000.00.00.H15 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
44 1.012385.000.00.00.H15 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Cấp huyện) Cấp Quận/huyện Thi đua khen thưởng.
45 1.012389.000.00.00.H15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (Cấp huyện) Cấp Quận/huyện Thi đua khen thưởng.