CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1649 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1591 2.002409.000.00.00.H15 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
1592 2.002396.000.00.00.H15 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết tố cáo
1593 1.004859.000.00.00.H15 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
1594 2.000986.000.00.00.H15 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
1595 2.002516.000.00.00.H15 Xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
1596 X.2.002516.000.00.00.H15 Xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
1597 1.009972.000.00.00.H15 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
1598 1.009973.000.00.00.H15 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
1599 1.009998.000.00.00.H15 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
1600 1.004895.000.00.00.H15 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1601 1.004901.000.00.00.H15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1602 1.004972.000.00.00.H15 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1603 1.004982.000.00.00.H15 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1604 1.005010.000.00.00.H15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1605 1.005046.000.00.00.H15 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch