CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1640 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1591 1.004895.000.00.00.H15 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1592 1.004901.000.00.00.H15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1593 1.004972.000.00.00.H15 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1594 1.004982.000.00.00.H15 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1595 1.005010.000.00.00.H15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1596 1.005046.000.00.00.H15 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1597 1.005121.000.00.00.H15 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1598 1.005277.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1599 1.005378.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1600 1.006805.000.00.00.H15 Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1601 2.001958.000.00.00.H15 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1602 2.001973.000.00.00.H15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1603 2.002120.000.00.00.H15 Đăng ký khi hợp tác xã tách Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1604 2.002122.000.00.00.H15 Đăng ký khi hợp tác xã chia Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
1605 2.002123.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch