CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1627 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003866.000.00.00.H15 Thủ tục tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ
2 2.000418.000.00.00.H15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Thi đua khen thưởng
3 1.003879.000.00.00.H15 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
4 1.003918.000.00.00.H15 Thủ tục hội tự giải thể (cấp tỉnh) Quản lý nhà nước về hội
5 1.003920.000.00.00.H15 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Tổ chức phi chính phủ
6 1.000681.000.00.00.H15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua khen thưởng
7 1.003858.000.00.00.H15 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Quản lý nhà nước về hội
8 1.003950.000.00.00.H15 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ
9 2.000422.000.00.00.H15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
10 1.003900.000.00.00.H15 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh Quản lý nhà nước về hội
11 1.003916.000.00.00.H15 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ
12 2.000437.000.00.00.H15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng
13 1.004170.000.00.00.H15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
14 2.001678.000.00.00.H15 Thủ tục đổi tên hội (cấp tỉnh) Quản lý nhà nước về hội
15 1.003621.000.00.00.H15 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ