CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 117 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.000815.000.00.00.H15 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/Huyện Chứng thực
2 1.000689.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
3 1.003583.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
4 2.000794.000.00.00.H15 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp Quận/Huyện Thể dục thể thao
5 1.008901.000.00.00.H15 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp Quận/Huyện Thư viện
6 2.000884.000.00.00.H15 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận/Huyện Chứng thực
7 1.004772.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
8 1.012374.000.00.00.H15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp xã) Cấp Quận/Huyện Thi đua khen thưởng.
9 1.008902.000.00.00.H15 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp Quận/Huyện Thư viện
10 2.000913.000.00.00.H15 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/Huyện Chứng thực
11 1.001193.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
12 1.008903.000.00.00.H15 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Cấp Quận/Huyện Thư viện
13 2.000927.000.00.00.H15 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/Huyện Chứng thực
14 1.012378.000.00.00.H15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã) Cấp Quận/Huyện Thi đua khen thưởng.
15 2.000942.000.00.00.H15 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/Huyện Chứng thực