CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001928.000.00.00.H15 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
2 2.001924.000.00.00.H15 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
3 1.005459.000.00.00.H15 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo
4 2.002175.000.00.00.H15 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
5 2.001899.000.00.00.H15 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn thư