CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 100 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003010.000.00.00.H15 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Quản lý Đất đai
2 DDBD-01 Thẩm định hồ sơ cấp mới giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu Đo đạc và bản đồ
3 1.004249.000.00.00.H15 Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
4 1.000778.000.00.00.H15 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Quản lý khoáng sản
5 1.005408.000.00.00.H15 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Quản lý khoáng sản
6 1.004232.000.00.00.H15 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất Tài nguyên nước - Khí tượng thủy văn
7 DDBD-02 Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu Đo đạc và bản đồ
8 TNN-KTTV-02 Gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất Tài nguyên nước - Khí tượng thủy văn
9 1.002040.000.00.00.H15 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Quản lý Đất đai
10 DDBD-03 Thẩm định dự án, đề cương, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính Đo đạc và bản đồ
11 1.004481.000.00.00.H15 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Quản lý khoáng sản
12 1.004223.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Tài nguyên nước - Khí tượng thủy văn
13 1.004257.000.00.00.H15 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Quản lý Đất đai
14 DDBD-04 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính Đo đạc và bản đồ
15 1.001060.000.00.00.H15 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/ NĐ-CP) Môi trường