Mức độ 4  Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

Ký hiệu thủ tục: 1.000583.000.00.00.H15
Lượt xem: 3318
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

  • Văn bản gia hạn 

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

-  Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

-   Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 24/10/2010;Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  • a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận lần đầu (Cơ quan Chấp thuận lần đầu)

  • b) Giải quyết TTHC: - Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định, Cơ quan Chấp thuận lần đầu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. - Đối với trường hợp nộp qua hệ thống chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện. - Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Mẫu11.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

  • Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ theo mẫu (bản chính) Tải về

.